","description":"Vu1edbi quy mu00f4 hu01a1n 2000mu00b2 cu00f9ng 160 nhu00e2n cu00f4ng, xu01b0u1edfng chu1ebf tu00e1c lu00e0 nu01a1i tu1ea1o ra hu01a1n 1000 su1ea3n phu1ea9m gu1ed1m thuu1ed9c u0111a thu1ec3 lou1ea1i. Tu1ea1i u0111u00e2y, khu00e1ch hu00e0ng u0111u01b0u1ee3c chiu00eam ngu01b0u1ee1ng tou00e0n bu1ed9 quy tru00ecnh su1ea3n xuu1ea5t, thou1ea3 mu00e3n tru00ed tu00f2 mu00f2 cu1ee7a nhu1eefng ai tu00f2 mu00f2, muu1ed1n hiu1ec3u vu1ec1 nghu1ec7 thuu1eadt gu1ed1m su1ee9.","content":"Lô A51 - khu vực Công nghiu1ec7p chén Tràng - Xã bát Tràng - Huyu1ec7n Gia Lâm - Hà Nu1ed9i
Mu1edf cu1eeda: 8h00 - 22h00"},"image":"https://cuongduyen.vn/static/3897/2023/07/13/Image_1_-_Image_fixe_home_1500x 4 (1).jpg","name":"Xu01b0u1edfng chu1ebf tu00e1c","description":"Tu1ea1i u0111u00e2y, khu00e1ch hu00e0ng u0111u01b0u1ee3c chiu00eam ngu01b0u1ee1ng tou00e0n bu1ed9 quy tru00ecnh su1ea3n xuu1ea5t, thou1ea3 mu00e3n tru00ed tu00f2 mu00f2 cu1ee7a nhu1eefng ai tu00f2 mu00f2, muu1ed1n hiu1ec3u vu1ec1 nghu1ec7 thuu1eadt gu1ed1m su1ee9.","content":"
Cu1ee5m làng mạc nghu1ec1 tu1eadp trung xã chén Tràng, Lô B1-2, Gia Lâm, Hà Nu1ed9i 10000, Viu1ec7t Nam
Mu1edf cu1eeda: 8h00 - 22h00","image":"https://cuongduyen.vn/static/3891/2023/07/13/Rectangle 89.jpg","name":"Cu1eeda hu00e0ng giu1edbi thiu1ec7u","code_iframe":"","description":"u0110u01b0u1ee3c xu00e2y du1ef1ng tu1eeb nu0103m 2014, cu1eeda hu00e0ng tu1ea1i su1ed1 16 Xu00f3m 5 xu00e3 Bu00e1t Tru00e0ng lu00e0 cu1eeda hu00e0ng cu00f3 bu1edfi khu00f4ng gian bu00e0i tru00ed su00e1ng tu1ea1o, nu1ed9i thu1ea5t trang hou00e0ng u1ea5m cu00fang tu1ea1o nu00ean tru1ea3i nghiu1ec7m sở hữu su1eafm hou00e0n hu1ea3o mang đến khu00e1ch hu00e0ng. u0110u00e2y cu0169ng lu00e0 nu01a1i tru01b0ng bu00e0y cu00e1c vu1eadt phu1ea9m trang tru00ed cao cu1ea5p du00e0nh mang đến nhu1eefng ai cu00f3 nhu cu1ea7u trang tru00ed nhu00e0 cu1eeda hou1eb7c tim quu00e0 tu1eb7ng cao cu1ea5p.","content":"Su1ed1 16, làng mạc 5 - Xã bát Tràng
Mu1edf cu1eeda: 8h00 - 18h00","image":"https://cuongduyen.vn/static/3897/2023/07/13/Image_1_-_Image_fixe_home_1500x 4 (1).jpg","name":"Cu1eeda hu00e0ng giu1edbi thiu1ec7u","code_iframe":"","description":"Tu00ean tuu1ed5i Cu01b0u01a1ng Duyu00ean gu1eafn liu1ec1n vu1edbi cu1eeda hu00e0ng tu1ea1i su1ed1 47C Chu1ee3 gu1ed1m vu00ec u0111u00e2y lu00e0 cu1eeda hu00e0ng giu1edbi thiu1ec7u su1ea3n phu1ea9m u0111u1ea7u tiu00ean. Tu1ea1i nu01a1i u0111u00e2y, quu00fd khu00e1ch cu00f3 thu1ec3 tu00ecm u0111u01b0u1ee3c bu1ea5t ku1ef3 su1ea3n phu1ea9m u0111u1ed3 gu1ed1m yu00eau thu00edch nu00e0o.","content":"Su1ed1 47C , Chu1ee3 gu1ed1m chén Tràng - Xã chén bát Tràng - Huyu1ec7n Gia Lâm, Hà Nu1ed9i
Mu1edf cu1eeda: 8h00 - 18h00">},"showrooms":<"image":"https://cuongduyen.vn/static/3891/2023/07/13/Rectangle 89.jpg","name":"Tru1ee5 su1edf chu00ednh","code_iframe":"","description":"Vu1edbi quy mu00f4 hu01a1n 2000mu00b2 cu00f9ng 160 nhu00e2n cu00f4ng, xu01b0u1edfng chu1ebf tu00e1c lu00e0 nu01a1i tu1ea1o ra hu01a1n 1000 su1ea3n phu1ea9m gu1ed1m thuu1ed9c u0111a thu1ec3 lou1ea1i. Tu1ea1i u0111u00e2y, khu00e1ch hu00e0ng u0111u01b0u1ee3c chiu00eam ngu01b0u1ee1ng tou00e0n bu1ed9 quy tru00ecnh su1ea3n xuu1ea5t, thou1ea3 mu00e3n tru00ed tu00f2 mu00f2 cu1ee7a nhu1eefng ai tu00f2 mu00f2, muu1ed1n hiu1ec3u vu1ec1 nghu1ec7 thuu1eadt gu1ed1m su1ee9.","content":"Lô A51 - quần thể Công nghiu1ec7p bát Tràng - Xã chén bát Tràng - Huyu1ec7n Gia Lâm - Hà Nu1ed9i
Mu1edf cu1eeda: 8h00 - 22h00","image":"https://cuongduyen.vn/static/3897/2023/07/13/Image_1_-_Image_fixe_home_1500x 4 (1).jpg","name":"Xu01b0u1edfng chu1ebf tu00e1c","description":"Tu1ea1i u0111u00e2y, khu00e1ch hu00e0ng u0111u01b0u1ee3c chiu00eam ngu01b0u1ee1ng tou00e0n bu1ed9 quy tru00ecnh su1ea3n xuu1ea5t, thou1ea3 mu00e3n tru00ed tu00f2 mu00f2 cu1ee7a nhu1eefng ai tu00f2 mu00f2, muu1ed1n hiu1ec3u vu1ec1 nghu1ec7 thuu1eadt gu1ed1m su1ee9.","content":"
Cu1ee5m xã nghu1ec1 tu1eadp trung xã bát Tràng, Lô B1-2, Gia Lâm, Hà Nu1ed9i 10000, Viu1ec7t Nam
Mu1edf cu1eeda: 8h00 - 22h00","image":"https://cuongduyen.vn/static/3891/2023/07/13/Rectangle 89.jpg","name":"Cu1eeda hu00e0ng giu1edbi thiu1ec7u","code_iframe":"","description":"u0110u01b0u1ee3c xu00e2y du1ef1ng tu1eeb nu0103m 2014, cu1eeda hu00e0ng tu1ea1i su1ed1 16 Xu00f3m 5 xu00e3 Bu00e1t Tru00e0ng lu00e0 cu1eeda hu00e0ng cu00f3 bu1edfi khu00f4ng gian bu00e0i tru00ed su00e1ng tu1ea1o, nu1ed9i thu1ea5t trang hou00e0ng u1ea5m cu00fang tu1ea1o nu00ean tru1ea3i nghiu1ec7m cài su1eafm hou00e0n hu1ea3o mang lại khu00e1ch hu00e0ng. u0110u00e2y cu0169ng lu00e0 nu01a1i tru01b0ng bu00e0y cu00e1c vu1eadt phu1ea9m trang tru00ed cao cu1ea5p du00e0nh đến nhu1eefng ai cu00f3 nhu cu1ea7u trang tru00ed nhu00e0 cu1eeda hou1eb7c tim quu00e0 tu1eb7ng cao cu1ea5p.","content":"Su1ed1 16, làng mạc 5 - Xã chén bát Tràng
Mu1edf cu1eeda: 8h00 - 18h00","image":"https://cuongduyen.vn/static/3897/2023/07/13/Image_1_-_Image_fixe_home_1500x 4 (1).jpg","name":"Cu1eeda hu00e0ng giu1edbi thiu1ec7u","code_iframe":"","description":"Tu00ean tuu1ed5i Cu01b0u01a1ng Duyu00ean gu1eafn liu1ec1n vu1edbi cu1eeda hu00e0ng tu1ea1i su1ed1 47C Chu1ee3 gu1ed1m vu00ec u0111u00e2y lu00e0 cu1eeda hu00e0ng giu1edbi thiu1ec7u su1ea3n phu1ea9m u0111u1ea7u tiu00ean. Tu1ea1i nu01a1i u0111u00e2y, quu00fd khu00e1ch cu00f3 thu1ec3 tu00ecm u0111u01b0u1ee3c bu1ea5t ku1ef3 su1ea3n phu1ea9m u0111u1ed3 gu1ed1m yu00eau thu00edch nu00e0o.","content":"Su1ed1 47C , Chu1ee3 gu1ed1m chén bát Tràng - Xã bát Tràng - Huyu1ec7n Gia Lâm, Hà Nu1ed9i
Mu1edf cu1eeda: 8h00 - 18h00">,"image_contact":"https://cuongduyen.vn/static/3882/2023/07/12/bg-support-form.jpg","post":{"id":128,"title":"Tu00ecm hiu1ec3u vu1ec1 su1ef1 khu00e1c biu1ec7t giu1eefa gu1ed1m vu00e0 su1ee9 cao cu1ea5p","slug":"tim-hieu-ve-su-khac-biet-giua-gom-va-su-cao-cap","category":6,"summary":"","author":"Nguyu1ec5n Minh u0110u1ee9c","thumbnail":"https://cuongduyen.vn/static/2237/2022/05/18/tim-hieu-ve-su-khac-biet-giua-gom-va-su-cao-cap.jpeg","content":"Gu1ed1m su1ee9 cu00f3 lu1ebd lu00e0 cu1ee5m tu1eeb ru1ea5t quen thuộc thuu1ed9c u0111u1ed1i vu1edbi nhu1eefng ai yu00eau thu00edch su1edf hu1eefu vu00e0 su1eed du1ee5ng su1ea3n phu1ea9m lu00e0m bu1eb1ng chu1ea5t liu1ec7u nu00e0y. Mặc dù nhiu00ean, gu1ed1m vu00e0 su1ee9 lu1ea1i lu00e0 hai lou1ea1i hou00e0n tou00e0n khu00e1c biu1ec7t nhau. Vu1eady gu1ed1m vu00e0 su1ee9 lu00e0 gu00ec vu00e0 chu00fang cu00f3 nhu1eefng u0111u1eb7c u0111iu1ec3m gu00ec khu00e1c biu1ec7t nhau? u0110u1ec3 cu00f3 thu1ec3 phu00e2n biu1ec7t u0111u01b0u1ee3c su1ef1 khu00e1c biu1ec7t giu1eefa gu1ed1m vu00e0 su1ee9 cao cu1ea5p Cu01b0u01a1ng Duyu00ean mu1eddi bu1ea1n cu00f9ng tham khu1ea3o qua bu00e0i viu1ebft du01b0u1edbi u0111u00e2y u0111u1ec3 cu00f3 cu00e2u tru1ea3 lu1eddi phu00f9 hu1ee3p nhu00e9.
Tu00ecm hiu1ec3u chung vu1ec1 gu1ed1m vu00e0 su1ee9
Tru01b0u1edbc khi tu00ecm hiu1ec3u vu1ec1 su1ef1 khu00e1c biu1ec7t giu1eefa gu1ed1m vu00e0 su1ee9 cao cu1ea5p chu00fang ta cu1ea7n phu1ea3i tu00ecm hiu1ec3u lu1ea7n lu01b0u1ee3t tu1eebng lou1ea1i mu1ed9t u0111u1ec3 hiu1ec3u gu1ed1m vu00e0 su1ee9 lu00e0 gu00ec. Du01b0u1edbi u0111u00e2y su1ebd lu00e0 thu00f4ng tin cu1ee5 thu1ec3 cu1ee7a tu1eebng lou1ea1i su1ebd giu00fap bu1ea1n hiu1ec3u ru00f5 hu01a1n.
Gu1ed1m vu00e0 su1ee9 lu00e0 nhị lou1ea1i vu1eadt liu1ec7u hou00e0n tou00e0n khu00e1c nhau u0110u00f4i nu00e9t vu1ec1 Gu1ed1m
Gu1ed1m lu00e0 mu1ed9t du1ea1ng vu1eadt chu1ea5t cu00f3 nhiu1ec7t u0111u1ed9 nung tu01b0u01a1ng u0111u1ed1i thu1ea5p, chu1ec9 khou1ea3ng tu1eeb 800 u0111u1ed9 C. Phu1ea7n lu1edbn cu00e1c su1ea3n phu1ea9m thuu1ed9c u0111u1ed3 gu1ed1m hiu1ec7n ni u0111u1ec1u u0111u01b0u1ee3c su1ea3n xuu1ea5t bu1eb1ng phu01b0u01a1ng phu00e1p nung nguyu00ean liu1ec7u du1ea1ng bu1ed9t. Cu00f3 nghu0129a lu00e0 gu1ed3m cu00e1c khou00e1ng thiu00ean nhiu00ean cu00f3 cu00f9ng cu00e1c chu1ea5t vu00f4 cu01a1 tu1ed5ng hu1ee3p, vào u0111u00f3 cu00f3 thu1ec3 bao gu1ed3m cu1ea3 cu00e1c kim lou1ea1i. u0110u1ed1i vu1edbi gu1ed1m, u0111u1eb7c tu00ednh nu1ed5i bu1eadt nhu1ea5t chu00ednh lu00e0 thu00e2n u0111u1ea5t, chu00fang cu00f3 mu00e0u, xu1ed1p, ru1ed7ng vu00e0 cu00f3 u0111u1ed9 hu00fat u1ea9m khu00e1 cao. Chu00ednh vu00ec thu1ebf, nhu1eefng su1ea3n phu1ea9m u0111u1ed3 gu1ed1m u0111u1ec1u u0111u01b0u1ee3c u0111u01b0a ra phu1ed5 biu1ebfn tru00ean thu1ecb tru01b0u1eddng hiu1ec7n nay ru1ea5t u0111a du1ea1ng, cu1ee5 thu1ec3: gu1ed1m su00e0nh tru1eafng, gu1ed1m su00e0nh xu1ed1p, gu1ed1m u0111u1ea5t nung hou1eb7c gu1ed1m su00e0nh nu00e2uu2026.
Mu1ed7i mu1ed9t lou1ea1i gu1ed1m u0111u1ec1u su1ebd mang nhu1eefng u01b0u u0111iu1ec3m vu00e0 nhu01b0u1ee3c u0111iu1ec3m khu00e1c biu1ec7t nhau. u0110iu1ec1u nu00e0y giu00fap mang đến ngu01b0u1eddi tiu00eau du00f9ng cu00f3 thu1ec3 lu1ef1a chu1ecdn nhu1eefng su1ea3n phu1ea9m phu00f9 hu1ee3p vu1edbi nhu cu1ea7u su1eed du1ee5ng cu1ee7a mu00ecnh mu1ed9t cu00e1ch du1ec5 du00e0ng hu01a1n. u0110u00f4i nu00e9t vu1ec1 Su1ee9
Sau lúc u0111u00e3 biu1ebft gu1ed1m lu00e0 gu00ec, muu1ed1n biu1ebft su1ef1 khu00e1c biu1ec7t giu1eefa gu1ed1m vu00e0 su1ee9 u0111u01b0u01a1ng nhiu00ean chu00fang ta cu1ea7n phu1ea3i biu1ebft su1ee9 lu00e0 gu00ec? Su1ee9 cu00f3 ru1ea5t nhiu1ec1u u0111u1eb7c u0111iu1ec3m khu00e1c vu1edbi gu1ed1m, su1ee9 lu00e0 mu1ed9t du1ea1ng vu1eadt chu1ea5t u0111u01b0u1ee3c tu1ea1o thu00e0nh bu1eb1ng cu00e1ch thu1ef1c hiu1ec7n nung nu00f3ng nguyu00ean liu1ec7u u1edf nhiu1ec7t u0111u1ed9 cu1ef1c cao tu1eeb khou1ea3ng 1200 u0111u1ed9 C u0111u1ebfn 1300 u0111u1ed9 C. Bu00ean cu1ea1nh u0111u00f3, nguyu00ean liu1ec7u su1ee9 u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng lu00e0m su1ee9 thu01b0u1eddng lu00e0 lou1ea1i u0111u1ea5t su00e9t u1edf du1ea1ng cao lanh.
Mu1ed7i lou1ea1i gu1ed1m vu00e0 su1ee9 u0111u1ec1u cu00f3 nhu1eefng u0111u1eb7c u0111iu1ec3m riu00eang u0110u1ed1i vu1edbi su1ee9, u0111u1eb7c tu00ednh nu1ed5i bu1eadt vu00e0 quan liêu tru1ecdng nhu1ea5t u0111u00f3 chu00ednh lu00e0 mu1ee9c u0111u1ed9 thu1ea9m thu1ea5u thu1ea5p, cu1ee9ng, bu1ec1n vu00e0 cu00f3 u0111u1ed9 u0111u00e0n hu1ed3i cao. Bu00ean cu1ea1nh u0111u00f3, su1ee9 cu00f2n cu00f3 u0111u1ed9 vang nhu1ea5t u0111u1ecbnh vu00e0 tu00ednh u0111u1ec1 khu00e1ng cao vu1edbi cu00e1c lou1ea1i chu1ea5t hu00f3a hu1ecdc hou1eb7c lúc su1ed1c nhiu1ec7tu2026. Chu00ednh vu00ec thu1ebf, hiu1ec7n ni tru00ean thu1ecb tru01b0u1eddng cu00e1c su1ea3n phu1ea9m lu00e0m bu1eb1ng su1ee9 u0111u1ec1u u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c phân tách thu00e0nh nhì lou1ea1i chu00ednh, u0111u00f3 lu00e0 su1ea3n phu1ea9m bu00e1n su1ee9 vu00e0 su1ea3n phu1ea9m u0111u1ed3 su1ee9.
Su1ef1 khu00e1c biu1ec7t giu1eefa gu1ed1m vu00e0 su1ee9 cao cu1ea5p cu00f3 thu1ec3 bu1ea1n chu01b0a biu1ebft
Tru00ean thu1ef1c tu1ebf vu00e0 xu00e9t vu1ec1 bu1ea3n chu1ea5t chung, su1ee9 cu0169ng u0111u01b0u1ee3c coi lu00e0 mu1ed9t du1ea1ng vu1eadt liu1ec7u gu1ed1m. Mặc dù nhiu00ean, giu1eefa ru1ea5t nhiu1ec1u cu00e1c su1ea3n phu1ea9m u0111u01b0u1ee3c lu00e0m tu1eeb nhị lou1ea1i chu1ea5t liu1ec7u nu00e0y vu1eabn cu00f3 nhu1eefng u0111u1eb7c tu00ednh hou00e0n tou00e0n khu00e1c biu1ec7t nhau. Chu00ednh vu00ec thu1ebf, lúc u0111u00e1nh giu00e1 thông thường vu1ec1 chu1ea5t lu01b0u1ee3ng cu0169ng nhu01b0 tu00ednh thu1ea9m mu1ef9, su1ee9 lu00e0 mu1ed9t chu1ea5t liu1ec7u u0111u01b0u1ee3c u0111u00e1nh giu00e1 cao hu01a1n tu01b0u01a1ng u0111u1ed1i nhiu1ec1u so vu1edbi gu1ed1m. Mu1eb7c du00f9 vu1eady, u0111u1ec3 biu1ebft u0111u01b0u1ee3c su1ef1 khu00e1c biu1ec7t giu1eefa gu1ed1m vu00e0 su1ee9 cao cu1ea5p chu00fang ta cu1ea7n phu1ea3i coi xu00e9t ku1ef9 vu1ec1 nhiu1ec1u u0111u1eb7c u0111iu1ec3m.
Vu1ec1 nhiu1ec7t u0111u1ed9 nung
Nhiu1ec7t u0111u1ed9 nung lu00e0 mu1ed9t trong nhu1eefng u0111u1eb7c u0111iu1ec3m khu00e1c biu1ec7t u0111u1ea7u tiu00ean mu00e0 chu00fang ta cu00f3 thu1ec3 du1ec5 du00e0ng nhu1eadn thu1ea5y u1edf gu1ed1m vu00e0 su1ee9. Nhu01b0 u0111u00e3 phu00e2n tu00edch lu1ea7n lu01b0u1ee3t hai lou1ea1i vu1eadt liu1ec7u u1edf tru00ean, gu1ed1m u0111u01b0u1ee3c nung u1edf nhiu1ec7t u0111u1ed9 tu01b0u01a1ng u0111u1ed1i thu1ea5p, chu1ec9 khou1ea3ng tu1eeb 800 u0111u1ed9 C u0111u1ebfn 900 u0111u1ed9 C mu00e0 thu00f4i. Trong lúc u0111u00f3, su1ee9 lu1ea1i cu1ea7n phu1ea3i nung u1edf nhiu1ec7t u0111u1ed9 cao hu01a1n tu1eeb khou1ea3ng 1200 u0111u1ed9 C u0111u1ebfn 1300 u0111u1ed9 C. u0110u1ec3 phu00e2n biu1ec7t gu1ed1m vu00e0 su1ee9 cu1ea7n du1ef1a vu00e0o nhiu1ec1u u0111u1eb7c u0111iu1ec3m
Vu1ec1 u0111u1ed9 bu1ec1n vu00e0 u0111u1ed9 cu1ee9ng
Phu1ea7n lu1edbn nhu1eefng su1ea3n phu1ea9m u0111u01b0u1ee3c lu00e0m bu1eb1ng su1ee9 cu00f3 u0111u1ed9 bu1ec1n vu00e0 u0111u1ed9 cu1ee9ng cao hu01a1n nhu1edd vu00e0o su1ef1 ku1ebft cu1ea5u tu01b0u01a1ng u0111u1ed1i chu1eafc chu1eafn vu00e0 u0111u1eb7c biu1ec7t lu00e0 do nhiu1ec7t u0111u1ed9 nung cao. Cu00f2n ngu01b0u1eddi lu1ea1i, gu1ed1m thu01b0u1eddng cu00f3 u0111u1ed9 bu1ec1n vu00e0 xu1ee9ng khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c cao. u0110iu1ec1u nu00e0y lu00e0 vì chưng gu1ed1m cu00f3 ku1ebft cu1ea5u khu00e1 giu00f2n, xu1ed1p vu00e0 nhiu1ec7t u0111u1ed9 nung thu1ea5p.
Tiu1ebfng vang cu1ee7a gu1ed1m vu00e0 su1ee9 u0110u1ec3 tu00ecm u0111u01b0u1ee3c su1ef1 khu00e1c biu1ec7t giu1eefa gu1ed1m vu00e0 su1ee9 cao cu1ea5p bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 thu1eed bu1eb1ng cu00e1ch gu00f5 vu00e0o su1ea3n phu1ea9m. u0110u01b0u1ee3c biu1ebft, cu00e1c su1ea3n phu1ea9m u0111u01b0u1ee3c lu00e0m tu1eeb su1ee9 su1ebd cu00f3 u00e2m thanh vang, cu00f3 u0111u1ed9 ngu00e2n vu00e0 u0111u1eb7c biu1ec7t lu00e0 su1ebd ku00e9o du00e0i hu01a1n so vu1edbi nhu1eefng su1ea3n phu1ea9m u0111u01b0u1ee3c lu00e0m tu1eeb gu1ed1m.
Su1ee9 vu00e0 gu1ed1m cu00f3 tiu1ebfng vang ru1ea5t khu00e1c nhau
Khu1ea3 nu0103ng chu1ecbu nhiu1ec7t
Nhu01b0 u0111u00e3 nu00f3i u1edf tru00ean, gu1ed1m cu00f3 nhiu1ec7t u0111u1ed9 nung thu1ea5p chu1ec9 khou1ea3ng 800 u0111u1ed9 C, u0111iu1ec1u nu00e0y lu00e0 bu1edfi khu1ea3 nu0103ng chu1ecbu nhiu1ec7t cu1ee7a gu1ed1m thu1ea5p. u0110iu1ec1u nu00e0y u0111u01b0u1ee3c chu1ee9ng minh mu1ed9t cu00e1ch ru00f5 ru00e0ng qua thu1ef1c tu1ebf lúc bu1ea1n khu00f4ng thu1ec3 cho mu1ed9t chiu1ebfc bu00e1t bu1eb1ng gu1ed1m vu00e0o lu00f2 vi su00f3ng. Trong lúc u0111u00f3, cu00e1c su1ea3n phu1ea9m u0111u01b0u1ee3c lu00e0m bu1eb1ng su1ee9 hou00e0n tou00e0n ngu01b0u1ee3c lu1ea1i, u0111u1ec1u cu00f3 thu1ec3 lu00e0m u0111u01b0u1ee3c viu1ec7c nu00e0y mu00e0 khu00f4ng hu1ec1 bu1ecb ru1ea1n xuất xắc nu1ee9t vu1ee1.
Khu1ea3 nu0103ng giu1eef nhiu1ec7t
Mu1ed9t u0111u1eb7c u0111iu1ec3m nu1eefa vu1ec1 su1ef1 khu00e1c biu1ec7t giu1eefa gu1ed1m vu00e0 su1ee9 cao cu1ea5p chu00ednh lu00e0 khu1ea3 nu0103ng giu1eef nhiu1ec7t. Tu01b0u01a1ng tu1ef1 vu1edbi khu1ea3 nu0103ng chu1ecbu nhiu1ec7t cu1ee7a cu1ea3 nhì lou1ea1i gu1ed1m vu00e0 su1ee9, so vu1edbi gu1ed1m, su1ee9 cu00f3 khu1ea3 nu0103ng giu1eef nhiu1ec7t tu1ed1t hu01a1n vu00e0 lu00e2u hu01a1n. Tu1ea5t cu1ea3 u0111u1ec1u bu1edfi su1ee9 cu00f3 ku1ebft cu1ea5u chu1eafc chu1eafn, bu1ec1n bởi vì nung u0111u01b0u1ee3c u1edf nhiu1ec7t u0111u1ed9 cao hu01a1n.
Khu1ea3 nu0103ng thu1ea9m thu1ea5u nu01b0u1edbc u0110u1ed1i vu1edbi mu1ee9c u0111u1ed9 thu1ea9m thu1ea5u nu01b0u1edbc, gu1ed1m cu00f3 u0111u1ed9 thu1ea9m thu1ea5u nu01b0u1edbc ru1ea5t cao, vì chưng vu1eady, vào quu00e1 tru00ecnh su1eed du1ee5ng ru1ea5t du1ec5 bu1ecb mu1ee5c. Trong những lúc u0111u00f3, su1ee9 ngu00e0y cu00e0ng cu1ea3i tiu1ebfn hu1ea7u nhu01b0 khu00f4ng hu1ec1 cu00f3 tu00ecnh tru1ea1ng bu1ecb thu1ea5m nu01b0u1edbc. u0110u00e2y cu0169ng chu00ednh lu00e0 mu1ed9t vào nhu1eefng lu00fd vì khiu1ebfn mang lại cu00e1c su1ea3n phu1ea9m lu00e0m bu1eb1ng gu1ed1m ngu00e0y nay cu1ea7n phu1ea3i tru00e1ng thu00eam mu1ed9t lu1edbp men ku00edn vu1edbi mu1ee5c u0111u00edch thu1ea5m nu01b0u1edbc tu1ed1t hu01a1n.
Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 du1ec5 du00e0ng phu00e2n biu1ec7t u0111u01b0u1ee3c nhị lou1ea1i chu1ea5t liu1ec7u nu00e0y bu1eb1ng cu00e1ch u0111u1ed5 tru1ef1c tiu1ebfp nu01b0u1edbc vu00e0o phu1ea7n su1ea3n phu1ea9m khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c tru00e1ng men. Nu1ebfu su1ea3n phu1ea9m nu00e0o xuu1ea5t hiu1ec7n hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng thu1ea5p hu00fat nu01b0u1edbc tu1eeb tu1eeb thu00ec u0111u00f3 lu00e0 su1ea3n phu1ea9m u0111u01b0u1ee3c lu00e0m tu1eeb gu1ed1m. Cu00f2n su1ea3n phu1ea9m nu00e0o khu00f4ng cu00f3 hiu1ec7n tu01b0u1ee3ng thu1ea5m hu00fat nu01b0u1edbc thu00ec u0111u01b0u01a1ng nhiu00ean nu00f3 lu00e0 su1ea3n phu1ea9m lu00e0m tu1eeb su1ee9.
Su1ea3n phu1ea9m tu1eeb gu1ed1m thu1ea5m nu01b0u1edbc hu01a1n su1ea3n phu1ea9m tu1eeb su1ee9
Khu1ea3 nu0103ng thu1ea5u quang
Su1ef1 khu00e1c biu1ec7t giu1eefa gu1ed1m vu00e0 su1ee9 cao cu1ea5p tiu1ebfp theo mu00e0 cu00f3 lu1ebd bu1ea1n chu01b0a biu1ebft u0111u00f3 chu00ednh lu00e0 vu1ec1 u0111u1ed9 thu1ea5u quang. u0110u1ed1i vu1edbi su1ee9, cu00f3 u0111u1ed9 thu1ea5u quang đãng ru1ea5t tu1ed1t vu00e0 hou00e0n tou00e0n nu1ed5i bu1eadt hu01a1n ru1ea5t nhiu1ec1u so vu1edbi khu1ea3 nu0103ng thu1ea5u quang cu1ee7a gu1ed1m. u0110iu1ec1u nu00e0y cu00f3 thu1ec3 du1ec5 du00e0ng hiu1ec3u u0111u01b0u1ee3c lu00e0 bu1edfi u0111u1ed9 tinh khiu1ebfn cu1ee7a su1ee9 trong quu00e1 tru00ecnh su1ea3n xuu1ea5t cao hu01a1n nhiu1ec1u so vu1edbi u0111u1ed9 tinh khiu1ebft cu1ee7a gu1ed1m. u0110u1ec3 cu00f3 thu1ec3 chu1ee9ng thu1ef1c u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec1u nu00e0y, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 thu1ef1c hiu1ec7n bu1eb1ng cu00e1ch u0111u01b0a cu1ea3 nhì su1ea3n phu1ea9m ra phu00eda tru01b0u1edbc u00e1nh su00e1ng. Vu00ec bu1edfi cu00f3 u0111u1ed9 tinh khiu1ebft cao hu01a1n vu00e0 u0111u1ed9 vào tuyu1ec7t u0111u1ed1i nu00ean su1ee9 su1ebd cu00f3 nhiu1ec1u u00e1nh su00e1ng xuyu00ean qua hu01a1n. Ngu01b0u1ee3c lu1ea1i, u0111u1ed1i vu1edbi gu1ed1m su1ebd cu00f3 nhu1eefng phu1ea3n tru00e1i ngu01b0u1ee3c mu00e0 bu1ea1n du1ec5 du00e0ng nhu1eadn thu1ea5y khi u0111em so su00e1nh. Chu00ednh vu00ec thu1ebf, u0111u00e2y u0111u01b0u1ee3c xem lu00e0 mu1ed9t trong nhu1eefng cu00e1ch phu00e2n biu1ec7t gu1ed1m vu00e0 su1ee9 u0111u01a1n giu1ea3n nhu1ea5t.
Vu1ec1 lu1edbp tru00e1ng men
Vu1ec1 lu1edbp tru00e1ng men giu1eefa gu1ed1m vu00e0 su1ee9 cu0169ng lu00e0 mu1ed9t trong nhu1eefng u0111iu1ec3m khu00e1c biu1ec7t. u0110u1ed1i vu1edbi gu1ed1m, thu01b0u1eddng cu00f3 lu1edbp tru00e1ng men với tu00ednh tuyu1ec7t u0111u1ed1i. Cu00f2n u0111u1ed1i lu1edbp tru00e1ng men cu1ee7a su1ee9 thu00ec hou00e0n tou00e0n ngu01b0u1ee3c lu1ea1i, lu1edbp tru00e1ng men nu00e0y khu00f4ng ku00edn hou00e0n tou00e0n. u1ee8ng du1ee5ng thu1ef1c tu1ebf
Trong su1ef1 khu00e1c biu1ec7t giu1eefa gu1ed1m vu00e0 su1ee9 cao cu1ea5p cu00f3 lu1ebd khu00f4ng thu1ec3 bu1ecf qua vu1ec1 viu1ec7c u1ee9ng du1ee5ng cu1ee7a chu00fang. u0110u1ed1i vu1edbi u0111u1ed3 gu1ed1m, thu01b0u1eddng u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng vu1edbi cu00e1c su1ea3n phu1ea9m du00f9ng trong trang tru00ed nhu00e0 cu1eeda nhu01b0; bu00ecnh hoa, lu1ee5c bu00ecnh hou1eb7c nhu1eefng bu1ee9c tranh gu1ed1m, gu1ea1chu2026 Cu00f2n u0111u1ed1i vu1edbi u0111u1ed3 su1ee9, thu01b0u1eddng cu00f3 cu00e1c su1ea3n phu1ea9m du00f9ng trong phu00f2ng bu1ebfp nhu01b0: u0111u1ed3 gia du1ee5ng, bu1ed9 u1ea5m tru00e0, bu1ed9 ly, muu1ed7ng, bu00e0n u0103nu2026
Vu1ec1 giu00e1 thu00e0nh cu1ee7a su1ea3n phu1ea9m bu1eb1ng gu1ed1m vu00e0 su1ee9
Mu1ed9t u0111u1eb7c u0111iu1ec3m khu00e1c biu1ec7t giu1eefa u0111u00f3 chu00ednh lu00e0 vu1ec1 giu00e1 thu00e0nh cu1ee7a su1ea3n phu1ea9m. Hiu1ec7n ni tru00ean thu1ecb tru01b0u1eddng cu00e1c su1ea3n phu1ea9m u0111u01b0u1ee3c lu00e0m bu1eb1ng gu1ed1m thu01b0u1eddng cu00f3 mu1ee9c giu00e1 thu00e0nh thu1ea5p hu01a1n so vu1edbi cu00e1c su1ea3n phu1ea9m u0111u01b0u1ee3c lu00e0m bu1eb1ng su1ee9. Cu00f3 mu1ee9c giu00e1 chu00eanh lu1ec7ch nhu01b0 vu1eady lu00e0 bu1edfi gu1ed1m khu00f4ng cu00f3 nhiu1ec1u yu00eau cu1ea7u cu0169ng nhu01b0 quy tru00ecnh su1ea3n xuu1ea5t khu1eaft khe vu00e0 cu1ea7u ku1ef3 nhu01b0 u0111u1ed1i vu1edbi su1ea3n phu1ea9m tu1eeb su1ee9.
Giu00e1 thu00e0nh lu00e0 su1ef1 khu00e1c biu1ec7t khu00f4ng thu1ec3 chu1ed1i bu1ecf giu1eefa gu1ed1m vu00e0 su1ee9
Hu01b0u1edbng du1eabn cu00e1ch phu00e2n biu1ec7t cu00e1c gu1ed1m vu00e0 cu00e1c lou1ea1i su1ee9 khu00e1c nhau
Sau lúc u0111u00e3 tu00ecm hiu1ec3u u0111u01b0u1ee3c su1ef1 khu00e1c biu1ec7t giu1eefa gu1ed1m vu00e0 su1ee9 cao cu1ea5p bu1ea1n cu00f3 muu1ed1n tu00ecm hiu1ec3u vu1ec1 su1ef1 cu00e1c biu1ec7t giu1eefa cu00e1c lou1ea1i u0111u1ed3 gu1ed1m vu00e0 cu00e1c lou1ea1i u0111u1ed3 su1ee9? Du01b0u1edbi u0111u00e2y lu00e0 cu00e1ch nhu1eadn biu1ebft vu00e0 phu00e2n biu1ec7t ru00f5 ru00e0ng vu1ec1 u0111u1ed3 gu1ed1m vu00e0 u0111u1ed3 su1ee9 hy vu1ecdng su1ebd giu00fap bu1ea1n hiu1ec3u ru00f5 hu01a1n:
Su1ef1 khu00e1c biu1ec7t giu1eefa cu00e1c lou1ea1i u0111u1ed3 gu1ed1m u0110u1ed1i vu1edbi u0111u1ed3 gu1ed1m, thu00f4ng thu01b0u1eddng su1ebd u0111u01b0u1ee3c phu00e2n chia thu00e0nh ba lou1ea1i khu00e1c nhau u0111u00f3 lu00e0 u0111u1ed3 gu1ed1m u0111u1ea5t nung, u0111u1ed3 gu1ed1m su00e0nh mu1ecbn vu00e0 u0111u1ed3 gu1ed1m su00e0nh thu00f4. Cu1ee5 thu1ec3: u0110u1ed3 gu1ed1m u0111u1ea5t nung: Lou1ea1i nu00e0y khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c tru00e1ng men sau khi chu1ebf tu00e1c, thu01b0u1eddng cu00f3 mu00e0u nu00e2u, u0111u1ecf vu00e0 cu00f3 giu00e1 thu00e0nh khu00e1 thu1ea5p. u0110u1ed3 gu1ed1m su00e0nh mu1ecbn: Thu01b0u1eddng cu00f3 mu00e0u su1eafc ru1ef1c ru1ee1, u0111u1ed9 thu1ea5m hu00fat nu01b0u1edbc cao, du1ec5 bu1ecb ru1ea1n sau thu1eddi gian du00e0i su1eed du1ee5ng vu1edbi cu00e1c su1ea3n phu1ea9m nhu01b0: chu00e9n/ bu00e1t, tu00f4 cu00f3 trang tru00edu2026 Cu00e1c su1ea3n phu1ea9m nu00e0y cu00f3 giu00e1 thu00e0nh cao hu01a1n so vu1edbi gu1ed1m su00e0nh thu00f4 vu00e0 gu1ed1m u0111u1ea5t nung. u0110u1ed3 gu1ed1m su00e0nh thu00f4: Thu01b0u1eddng su1eed du1ee5ng u0111u1ec3 lu00e0m chu1eadu hoa, bu00ecnh hoa, hu0169u2026 u0111u01b0u1ee3c tru00e1ng men nhu01b0ng lu00e0m tu1eeb u0111u1ea5t thu00f4 nu00ean cu00f3 giu00e1 thu00e0nh khu00f4ng cao.
Su1ef1 khu00e1c biu1ec7t giu1eefa cu00e1c lou1ea1i su1ee9 u0110u1ed1i vu1edbi u0111u1ed3 su1ee9 hiu1ec7n ni tru00ean thu1ecb tru01b0u1eddng thu01b0u1eddng su1ebd u0111u01b0u1ee3c phu00e2n chia thu00e0nh nhị lou1ea1i, cu1ee5 thu1ec3 lu00e0 u0111u1ed3 su1ee9 vu00e0 u0111u1ed3 bu00e1n su1ee9. u0110u1ed3 su1ee9: Lou1ea1i nu00e0y cu00f3 ku1ebft khu1ed1i tu01b0u01a1ng u0111u1ed1i hou00e0n chu1ec9nh, khu00f4ng thu1ea5m nu01b0u1edbc, u0111u1ed9 cu1ee9ng cao, chu1ecbu lu1ef1c tu1ed1t vu00e0 cu00f3 mu00e0u tru1eafng bu00f3ng cu00f9ng khu1ea3 nu0103ng thu1ea5u quang. u0110u1ed3 bu00e1n su1ee9: Lou1ea1i nu00e0y cu00f3 nhiu1ec7t u0111u1ed9 nung chu01b0a u0111u1ee7 cao, u0111u1ea5t hou00e0n ku1ebft khu1ed1i hou00e0n tou00e0n nhu01b0ng u0111u1ed9 hu00fat u1ea9m vu00e0 u00e1nh su00e1ng khu00f4ng thu1ec3 xuyu00ean qua.
Tham khu1ea3o thu00eam:
Ngau0300y Ru0103u0300m Nu00ean Cuu0301ng Lu00eau0303 Giu0300?
Bau0300i Cuu0301ng 30 Tu00eau0301t u0110uu0301ng Phong Tuu0323c Viu00eau0323t Nam
Lu1eddi ku1ebft
Hy vu1ecdng qua nhu1eefng thu00f4ng tin vào bu00e0i viu1ebft u0111u00e3 giu00fap bu1ea1n hiu1ec3u u0111u01b0u1ee3c su1ef1 khu00e1c biu1ec7t giu1eefa gu1ed1m vu00e0 su1ee9 cao cu1ea5p lu00e0 gu00ec. Tin chu1eafc qua bu00e0i viu1ebft nu00e0y bu1ea1n su1ebd u0111u01b0a ra u0111u01b0u1ee3c lu1ef1a chu1ecdn mang lại viu1ec7c su1eed du1ee5ng u0111u1ed3 gu1ed1m tuyệt u0111u1ed3 su1ee9. Nu1ebfu cu00f3 nhu cu1ea7u muu1ed1n cài đặt su1ea3n phu1ea9m gu1ed1m su1ee9 hu00e3y u0111u1ebfn vu1edbi Cu01b0u01a1ng Duyu00ean nhu00e9, u0111u1ea3m bu1ea3o su1ebd có u0111u1ebfn mang lại bu1ea1n su1ef1 hu00e0i lu00f2ng tuyu1ec7t u0111u1ed1i. Mu1ecdi thu1eafc mu1eafc cu1ea7n u0111u01b0u1ee3c tu01b0 vu1ea5n xin liu00ean hu1ec7 vu1edbi Cu01b0u01a1ng Duyu00ean theo thu00f4ng tin sau:
Cu01a0 Su1ede Su1ea2N XUu1ea4T Gu1ed0M Su1ee8 Cu01afu01a0NG DUYu00ca
N
Xu01b0u1edfng chu1ebf tu00e1c: Lu00f4 A51, KCN Bu00e1t Tru00e0ng, Gia Lu00e2m, Hu00e0 Nu1ed9i
Cu1eeda hu00e0ng su1ed1 1: Su1ed1 16, xu00f3m 5, Bu00e1t Tru00e0ng, Gia Lu00e2m, Hu00e0 Nu1ed9i

Chúng ta hay nghe nói tới danh từ chung "gốm sứ", nhưng thực tế gốm và sứ lại có rất nhiều điểm khác biệt mà có lẽ bạn chưa biết. Nội dung bài viết sau đây sẽ giúp bạn tò mò cách biệt lập gốm cùng sứ không giống nhau như nuốm nào.

Gốm và sứ khác nhau như nuốm nào?

Gốm là một nguyên liệu có tuổi thọ xuất xứ rất rất lâu đã hơn 25.000 năm, kể từ sau khi con người phát minh ra lửa và rời hang núi hốc đá, cất nhà tại để định cư và thực hiện gốm trong thành lập công trình, dinh thự với cả vật dụng gia dụng hay được sử dụng trong gia đình.

Bạn đang xem: Đồ sứ khác gì gốm

Gốm là những thành phầm làm từ đất sét và những tất cả hổn hợp của nó với những phụ gia vô sinh hoặc hữu cơ, được nung qua lửa. Và theo nghĩa rộng, gốm là những sản phẩm được sản xuất bằng cách nung nguyên vật liệu dạng bột bao gồm các khoáng vạn vật thiên nhiên và những chất vô sinh tổng hợp của cả kim loại.

*

Gốm được thiết kế từ đất sét nung và hỗn hợp những phụ gia vô sinh hoặc hữu cơ, được nung qua lửa.

(Ảnh minh hoạ: Pexels)

Tuỳ theo nguyên vật liệu và kỹ thuật chế biến nguyên liệu, cách nung (nhiệt độ) không giống nhau sẽ tạo thành các nhiều loại gốm khác nhau, phổ cập là các loại: gốm đất nung, gốm sành nâu, gốm sành xốp, gốm sành trắng, đồ phân phối sứ, vật sứ,… Theo đó, gốm là 1 trong những tên call chung, và sứ là trong những sản phẩm của gốm.

Sứ (ceramics) là 1 dạng vật tư gốm được tạo ra bằng cách đun lạnh nguyên liệu, thường bao gồm đất sét nghỉ ngơi dạng cao lanh được nung trong lò với nhiệt độ độ khoảng 1.200°C (2.192°F) với 1.400°C (2.552°F). Độ dẻo dẻo và ánh sáng của sứ phạt sinh đa phần từ sự hiện ra của chất thủy tinh và mullite khoáng sản trong các phần bị nung ở ánh sáng cao.

Gốm cùng sứ đều hoàn toàn có thể tráng men, hoặc không (có loại sứ kỹ thuật không yêu cầu tráng men) và nếu dựa vào nhiệt độ nung để nhận ra thì không phải trường hợp nào cũng chính xác. Ví dụ, sành (gốm thô), đôi lúc được nung sống nhiệt độ cao hơn nữa sứ mới hoàn toàn có thể kết sành được, hay gốm chịu đựng lửa được nung ở ánh sáng cao >1350°C, tuy nhiên vẫn được call là gốm.

Đồ gốm thường xuyên được thực hiện trong trang trí bên cửa như những bình hoa, lục bình tốt những tranh ảnh gốm đẹp, gạch,… Đồ sứ thì được dùng trong phòng bếp, vật dụng gia dụng, bàn ăn, bộ trà, cỗ ly, muỗng,…

*

Sứ được nung ở ánh nắng mặt trời cao và được tráng men nên đảm bảo an toàn độ an toàn, không độc hại.

(Ảnh minh họa: BST Broome Street - incocsu.com)

Vì được nung ở nhiệt độ cao với được tráng men nên bảo vệ độ an toàn, không độc hại, các sản phẩm từ sứ được các chuyên viên khuyên dùng để đảm bảo sức khỏe cho những người tiêu dùng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Tải Cốc Cốc Cho Win 10, Tải Về Và Cài Đặt Cốc Cốc Cho Máy Tính Windows

Cách riêng biệt đồgốm và sứ

Đầu tiên là phương pháp phân biệt dựa trên sự khác biệt về độ thấu quang. Độ thấu quang đãng của sứ xuất sắc hơn do có độ tinh khiết cao hơn gốm. Bởi vì thế, nhằm phân biệt chúng ta chỉ bắt buộc đưa thành phầm lên ánh sáng. Vày sứ gồm độ tinh khiết, độ vào của xương tuyệt vời và hoàn hảo nhất nên sẽ có rất nhiều ánh sáng xuyên thẳng qua hơn. Đây là cách phân biệt gốm với sứ đơn giản dễ dàng nhất.

Nghe music cũng là một cách để phân biệt gốm cùng sứ, ta có thể dùng đũa hoặc thanh kim loại gõ nhẹ vào sản phẩm, các thành phầm bằng sứ sẽ mang lại tiếng ngân thanh vào kéo dài hơn.

Hoặc chúng ta cũng có thể kiểm ra lớp men tráng trên sản phẩm. Đồ gốm được gia công từ nguyên vật liệu ít chọn lọc hơn thứ sứ nên thông thường có độ xốp cao hơn, năng lực giữ nhiệt kém nên phải tráng men cục bộ sản phẩm, còn vật sứ thường xuyên lớp men tráng sẽ không kín.

*

Các sản phẩm từ sứ được các chuyên gia khuyên dùng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả những người tiêu dùng.

(Ảnh minh họa: BST Yoshino - incocsu.com)

Nước cũng là một cách để phân biệt đồ gia dụng gốm với sứ. Chúng ta tìm địa chỉ sản phẩm không tồn tại men, cùng chế nước vào vị trí đó. Những sản phẩm bằng sứ đang mịn và không ngấm nước còn những thành phầm làm từ gốm vẫn từ từ hút nước. Đây cũng là 1 cách đơn giản và dễ dàng để ta phân minh đồ gốm với sứ khác nhau như cầm nào.

Hy vọng với các cách phân biệt đồ gia dụng gốm với sứ khác biệt như cầm nào sẽ nêu ở trên, tiếng đây bạn đã có thể dễ dàng phân biệt được 2 mặt hàng này một cách nhanh lẹ và dễ dàng trong việc chọn lựa đồ dùng chất lượng cho gia đình.

Liên hệ ngay với incocsu.comđểđược hỗ trợ tư vấn bộ chén bát đĩa sứ rất tốt từ Nhật Bản!