","description":"Vu1edbi quy mu00f4 hu01a1n 2000mu00b2 cu00f9ng 160 nhu00e2n cu00f4ng, xu01b0u1edfng chu1ebf tu00e1c lu00e0 nu01a1i tu1ea1o ra hu01a1n 1000 su1ea3n phu1ea9m gu1ed1m thuu1ed9c u0111a thu1ec3 lou1ea1i. Tu1ea1i u0111u00e2y, khu00e1ch hu00e0ng u0111u01b0u1ee3c chiu00eam ngu01b0u1ee1ng tou00e0n bu1ed9 quy tru00ecnh su1ea3n xuu1ea5t, thou1ea3 mu00e3n tru00ed tu00f2 mu00f2 cu1ee7a nhu1eefng ai tu00f2 mu00f2, muu1ed1n hiu1ec3u vu1ec1 nghu1ec7 thuu1eadt gu1ed1m su1ee9.","content":"Lô A51 - khu Công nghiu1ec7p chén bát Tràng - Xã chén bát Tràng - Huyu1ec7n Gia Lâm - Hà Nu1ed9i
Mu1edf cu1eeda: 8h00 - 22h00"},"image":"https://cuongduyen.vn/static/3897/2023/07/13/Image_1_-_Image_fixe_home_1500x 4 (1).jpg","name":"Xu01b0u1edfng chu1ebf tu00e1c","description":"Tu1ea1i u0111u00e2y, khu00e1ch hu00e0ng u0111u01b0u1ee3c chiu00eam ngu01b0u1ee1ng tou00e0n bu1ed9 quy tru00ecnh su1ea3n xuu1ea5t, thou1ea3 mu00e3n tru00ed tu00f2 mu00f2 cu1ee7a nhu1eefng ai tu00f2 mu00f2, muu1ed1n hiu1ec3u vu1ec1 nghu1ec7 thuu1eadt gu1ed1m su1ee9.","content":"
Cu1ee5m xóm nghu1ec1 tu1eadp trung xã bát Tràng, Lô B1-2, Gia Lâm, Hà Nu1ed9i 10000, Viu1ec7t Nam
Mu1edf cu1eeda: 8h00 - 22h00","image":"https://cuongduyen.vn/static/3891/2023/07/13/Rectangle 89.jpg","name":"Cu1eeda hu00e0ng giu1edbi thiu1ec7u","code_iframe":"","description":"u0110u01b0u1ee3c xu00e2y du1ef1ng tu1eeb nu0103m 2014, cu1eeda hu00e0ng tu1ea1i su1ed1 16 Xu00f3m 5 xu00e3 Bu00e1t Tru00e0ng lu00e0 cu1eeda hu00e0ng cu00f3 bu1edfi khu00f4ng gian bu00e0i tru00ed su00e1ng tu1ea1o, nu1ed9i thu1ea5t trang hou00e0ng u1ea5m cu00fang tu1ea1o nu00ean tru1ea3i nghiu1ec7m tải su1eafm hou00e0n hu1ea3o mang đến khu00e1ch hu00e0ng. u0110u00e2y cu0169ng lu00e0 nu01a1i tru01b0ng bu00e0y cu00e1c vu1eadt phu1ea9m trang tru00ed cao cu1ea5p du00e0nh mang lại nhu1eefng ai cu00f3 nhu cu1ea7u trang tru00ed nhu00e0 cu1eeda hou1eb7c tim quu00e0 tu1eb7ng cao cu1ea5p.","content":"Su1ed1 16, thôn 5 - Xã chén Tràng
Mu1edf cu1eeda: 8h00 - 18h00","image":"https://cuongduyen.vn/static/3897/2023/07/13/Image_1_-_Image_fixe_home_1500x 4 (1).jpg","name":"Cu1eeda hu00e0ng giu1edbi thiu1ec7u","code_iframe":"","description":"Tu00ean tuu1ed5i Cu01b0u01a1ng Duyu00ean gu1eafn liu1ec1n vu1edbi cu1eeda hu00e0ng tu1ea1i su1ed1 47C Chu1ee3 gu1ed1m vu00ec u0111u00e2y lu00e0 cu1eeda hu00e0ng giu1edbi thiu1ec7u su1ea3n phu1ea9m u0111u1ea7u tiu00ean. Tu1ea1i nu01a1i u0111u00e2y, quu00fd khu00e1ch cu00f3 thu1ec3 tu00ecm u0111u01b0u1ee3c bu1ea5t ku1ef3 su1ea3n phu1ea9m u0111u1ed3 gu1ed1m yu00eau thu00edch nu00e0o.","content":"Su1ed1 47C , Chu1ee3 gu1ed1m bát Tràng - Xã bát Tràng - Huyu1ec7n Gia Lâm, Hà Nu1ed9i
Mu1edf cu1eeda: 8h00 - 18h00">},"showrooms":<"image":"https://cuongduyen.vn/static/3891/2023/07/13/Rectangle 89.jpg","name":"Tru1ee5 su1edf chu00ednh","code_iframe":"","description":"Vu1edbi quy mu00f4 hu01a1n 2000mu00b2 cu00f9ng 160 nhu00e2n cu00f4ng, xu01b0u1edfng chu1ebf tu00e1c lu00e0 nu01a1i tu1ea1o ra hu01a1n 1000 su1ea3n phu1ea9m gu1ed1m thuu1ed9c u0111a thu1ec3 lou1ea1i. Tu1ea1i u0111u00e2y, khu00e1ch hu00e0ng u0111u01b0u1ee3c chiu00eam ngu01b0u1ee1ng tou00e0n bu1ed9 quy tru00ecnh su1ea3n xuu1ea5t, thou1ea3 mu00e3n tru00ed tu00f2 mu00f2 cu1ee7a nhu1eefng ai tu00f2 mu00f2, muu1ed1n hiu1ec3u vu1ec1 nghu1ec7 thuu1eadt gu1ed1m su1ee9.","content":"Lô A51 - quần thể Công nghiu1ec7p chén bát Tràng - Xã chén bát Tràng - Huyu1ec7n Gia Lâm - Hà Nu1ed9i
Mu1edf cu1eeda: 8h00 - 22h00","image":"https://cuongduyen.vn/static/3897/2023/07/13/Image_1_-_Image_fixe_home_1500x 4 (1).jpg","name":"Xu01b0u1edfng chu1ebf tu00e1c","description":"Tu1ea1i u0111u00e2y, khu00e1ch hu00e0ng u0111u01b0u1ee3c chiu00eam ngu01b0u1ee1ng tou00e0n bu1ed9 quy tru00ecnh su1ea3n xuu1ea5t, thou1ea3 mu00e3n tru00ed tu00f2 mu00f2 cu1ee7a nhu1eefng ai tu00f2 mu00f2, muu1ed1n hiu1ec3u vu1ec1 nghu1ec7 thuu1eadt gu1ed1m su1ee9.","content":"
Cu1ee5m xã nghu1ec1 tu1eadp trung xã chén Tràng, Lô B1-2, Gia Lâm, Hà Nu1ed9i 10000, Viu1ec7t Nam
Mu1edf cu1eeda: 8h00 - 22h00","image":"https://cuongduyen.vn/static/3891/2023/07/13/Rectangle 89.jpg","name":"Cu1eeda hu00e0ng giu1edbi thiu1ec7u","code_iframe":"","description":"u0110u01b0u1ee3c xu00e2y du1ef1ng tu1eeb nu0103m 2014, cu1eeda hu00e0ng tu1ea1i su1ed1 16 Xu00f3m 5 xu00e3 Bu00e1t Tru00e0ng lu00e0 cu1eeda hu00e0ng cu00f3 bu1edfi khu00f4ng gian bu00e0i tru00ed su00e1ng tu1ea1o, nu1ed9i thu1ea5t trang hou00e0ng u1ea5m cu00fang tu1ea1o nu00ean tru1ea3i nghiu1ec7m cài su1eafm hou00e0n hu1ea3o mang đến khu00e1ch hu00e0ng. u0110u00e2y cu0169ng lu00e0 nu01a1i tru01b0ng bu00e0y cu00e1c vu1eadt phu1ea9m trang tru00ed cao cu1ea5p du00e0nh đến nhu1eefng ai cu00f3 nhu cu1ea7u trang tru00ed nhu00e0 cu1eeda hou1eb7c tim quu00e0 tu1eb7ng cao cu1ea5p.","content":"Su1ed1 16, xóm 5 - Xã chén Tràng
Mu1edf cu1eeda: 8h00 - 18h00","image":"https://cuongduyen.vn/static/3897/2023/07/13/Image_1_-_Image_fixe_home_1500x 4 (1).jpg","name":"Cu1eeda hu00e0ng giu1edbi thiu1ec7u","code_iframe":"","description":"Tu00ean tuu1ed5i Cu01b0u01a1ng Duyu00ean gu1eafn liu1ec1n vu1edbi cu1eeda hu00e0ng tu1ea1i su1ed1 47C Chu1ee3 gu1ed1m vu00ec u0111u00e2y lu00e0 cu1eeda hu00e0ng giu1edbi thiu1ec7u su1ea3n phu1ea9m u0111u1ea7u tiu00ean. Tu1ea1i nu01a1i u0111u00e2y, quu00fd khu00e1ch cu00f3 thu1ec3 tu00ecm u0111u01b0u1ee3c bu1ea5t ku1ef3 su1ea3n phu1ea9m u0111u1ed3 gu1ed1m yu00eau thu00edch nu00e0o.","content":"Su1ed1 47C , Chu1ee3 gu1ed1m bát Tràng - Xã bát Tràng - Huyu1ec7n Gia Lâm, Hà Nu1ed9i
Mu1edf cu1eeda: 8h00 - 18h00">,"image_contact":"https://cuongduyen.vn/static/3882/2023/07/12/bg-support-form.jpg","post":"id":303,"title":"Su1ef0 KHu00c1C BIu1ec6T Vu00c0 Mu1ed8T Su1ed0 Cu00c1CH NHu1eac
N BIu1ebe
T GIu1eee
A u0110u1ed2 Gu1ed0M Vu00c0 u0110u1ed0 Su1ee8","slug":"su-khac-biet-va-mot-so-cach-nhan-biet-giua-do-gom-va-do-su","category":6,"summary":"Nu1ebfu nhu00ecn bu1eb1ng mu1eaft thu01b0u1eddng, u0111u1ed3 gu1ed1m thu01b0u1eddng cu00f3 chu1ea5t liu1ec7u thu00f4 vu00e0 khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c tru00e1ng men. Men gu1ed1m lu00e0 mu1ed9t lu1edbp thu1ee7y tinh cu00f3 chiu1ec1u du00e0y tu1eeb 0,15u20130,4 milimet phu1ee7 lu00ean bu1ec1 mu1eb7t xu01b0u01a1ng gu1ed1m. Lu1edbp thuu1ef7 tinh nu00e0y hu00ecnh thu00e0nh trong quu00e1 tru00ecnh nung vu00e0 cu00f3 tu00e1c du1ee5ng...","author":"PHu1ea0M Cu1ea8M LINH","thumbnail":"https://cuongduyen.vn/static/2410/2022/05/18/su-khac-biet-va-mot-so-cach-nhan-biet-giua-do-gom-va-do-su.png","content":"Mu1ecdi ngu01b0u1eddi thu01b0u1eddng giỏi nu00f3i "gu1ed1m su1ee9" u0111u1ec3 nu00f3i vu1ec1 mu1ed9t u0111u1ed3 gu1ed1m vu00e0 u0111u1ed3 su1ee9 nhu01b0ng u00edt ai hiu1ec3u u0111u01b0u1ee3c su1ef1 khu00e1c biu1ec7t giu1eefa u0111u1ed3 gu1ed1m vu00e0 u0111u1ed3 su1ee9. Nu1ebfu nhu00ecn bu1eb1ng mu1eaft thu01b0u1eddng, u0111u1ed3 gu1ed1m thu01b0u1eddng cu00f3 chu1ea5t liu1ec7u thu00f4 vu00e0 khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c tru00e1ng men. Men gu1ed1m lu00e0 mu1ed9t lu1edbp thu1ee7y tinh cu00f3 chiu1ec1u du00e0y tu1eeb 0,15u20130,4 mm phu1ee7 lu00ean bu1ec1 mu1eb7t xu01b0u01a1ng gu1ed1m. Lu1edbp thuu1ef7 tinh nu00e0y hu00ecnh thu00e0nh trong quu00e1 tru00ecnh nung vu00e0 cu00f3 tu00e1c du1ee5ng lu00e0m cho bu1ec1 mu1eb7t su1ea3n phu1ea9m tru1edf nu00ean su00edt u0111u1eb7c, nhu1eb5n, bu00f3ng. Thu00f4ng thu01b0u1eddng u0111u1ed3 gu1ed1m u0111u01b0u1ee3c tru00e1ng men thu00ec u0111u01b0u1ee3c gu1ecdi lu00e0 u0110u1ed3 Su1ee9. u1ea2nh bu00ecnh gu1ed1m - u1ea3nh miu1ec5n phu00ed tru00ean pixabay Ngu01b0u1eddi ta du00f9ng u0111u1ea5t su00e9t ku1ebft hu1ee3p vu1edbi cu00e1c nguyu00ean liu1ec7u khu00e1c nhu01b0 cu00e1c khou00e1ng chu1ea5t lu1ea5y tu1eeb thiu00ean nhiu00ean, cu00e1c chu1ea5t liu1ec7u phu1ee5 gia .v.v. Sau u0111u00f3 nung qua qua lu1eeda u0111u1ec3 tu1ea1o ra gu1ed1m. Khu00e1c biu1ec7t thu1ee9 2 phu1ea3i u0111u01b0u1ee3c ku1ec3 u0111u1ebfn lu00e0 nhiu1ec7t u0111u1ed9 tu1ea1o ra u0111u1ed3 gu1ed1m vu00e0 u0111u1ed3 su1ee9. u0110u1ed3 gu1ed1m cu00f3 nhiu1ec7t u0111u1ed9 nung thu1ea5p hu01a1n u0111u1ed3 su1ee9 khou1ea3ng 400-500u00b0C. Nu1ebfu nhu01b0 nhiu1ec7t u0111u1ed9 u1edf cu00e1c lu00f2 nung u0111u1ed3 su1ee9 cu00f3 thu1ec3 lu00ean u0111u1ebfn 1.200u00b0C (2.192u00b0F) vu00e0 1.400u00b0C (2.552u00b0F) thu00ec u0111u1ec3 nung u0111u1ed3 gu1ed1m thu00ec nhiu1ec7t u0111u1ed9 chu1ec9 khou1ea3ng 700 - 800u00b0C. Mu1ed7i ngu01b0u1eddi su1eed du1ee5ng cu00e1c nguyu00ean liu1ec7u vu00e0 ku1ef9 thuu1eadt khu00e1c nhau su1ebd tu1ea1o ra cu00e1c su1ea3n phu1ea9m gu1ed1m khu00e1c nhau gu1ed1m u0111u1ea5t nung, gu1ed1m su00e0nh, u0111u1ed3 bu00e1n su1ee9, u0111u1ed3 su1ee9u2026 vu00ec vu1eady Gu1ed0M lu00e0 mu1ed9t tu00ean gu1ecdi chung, vu00e0 Su1ee8 lu00e0 mu1ed9t vào nhu1eefng su1ea3n phu1ea9m u0111u00f3.
Bu1ed9 u0111u1ed3 u0103n thu1edd liu00ean hoa ngu0169 su1eafc thuu1ed9c bu1ed9 su01b0u tu1eadp Lam Huu1ebf - Xu01b0u1edfng gu1ed1m Cu01b0u01a1ng Duyu00ean Ngou00e0i ra gu1ed1m vu00e0 su1ee9 cu00f3 thu1ec3 nhu1eadn biu1ebft u0111u01b0u1ee3c qua nhu1eefng u1ee9ng du1ee5ng trong cuu1ed9c su1ed1ng: u0110u1ed3 gu1ed1m u0111u01b0u1ee3c u1ee9ng du1ee5ng vào viu1ec7c trang tru00ed nhu00e0 cu1eeda, nhu1eefng bu00ecnh hoa, lu1ee5c bu00ecnh tốt nhu1eefng bu1ee9c tranh gu1ed1m u0111u1eb9p, gu1ea1chu2026 . u0110u1ed3 su1ee9 thu00ec u0111u01b0u1ee3c du00f9ng lu00e0m u0111u1ed3 gia du1ee5ng, bu1ed9 tru00e0, bu1ed9 ly, muu1ed7ngu2026. Xu00e9t vu1ec1 mu1ee9c u0111u1ed9 an tou00e0n thu00ec u0111u1ed3 su1ee9 cu00f3 phu1ea7n tu1ed1t hu01a1n vu00ec u0111u01b0u1ee3c nung u1edf nhiu1ec7t u0111u1ed9 cao cu0169ng nhu01b0 u0111u01b0u1ee3c tru00e1ng men nu00ean su1ee9 cu00f3 cu00e1c u0111u1eb7c tu00ednh nhu01b0 u0111u1ed9 thu1ea9m thu1ea5u thu1ea5p, u0111u1ed9 u0111u00e0n hu1ed3i, u0111u1ed9 bu1ec1n, u0111u1ed9 cu1ee9ng, u0111u1ed9 trong, u0111u1ed9 giu00f2n, u0111u1ed9 tru1eafng, u0111u1ed9 su00e1ng, vu00e0 u0111u1ed9 vang; su1ee9 cu00f3 tu00ednh u0111u1ec1 khu00e1ng cao vu1edbi chu1ea5t hu00f3a hu1ecdc vu00e0 su1ed1c nhiu1ec7t. Su1ee9 u0111u01b0u1ee3c du00f9ng lu00e0m bu00e0n, bu1ebfp, u0111u1ed3 vu1ec7 sinh, vu00e0 u0111u1ed3 trang tru00ed, cu00e1c su1ea3n phu1ea9m nghu1ec7 thuu1eadt. Su1ee9c u0111u1ec1 khu00e1ng cao cu1ee7a nu00f3 vu1edbi du00f2ng u0111iu1ec7n giu00fap đến su1ee9 tru1edf thu00e0nh mu1ed9t chu1ea5t cu00e1ch u0111iu1ec7n ru1ea5t tu1ed1t. Su1ee9 cu0169ng u0111u01b0u1ee3c su1eed du1ee5ng trong su1ea3n phu1ea9m lu00e0m ru0103ng giu1ea3. Cuu1ed1i cu00f9ng u0111u1ec3 phu00e2n biu1ec7t, ta cu00f3 thu1ec3 gu00f5 nhu1eb9 vu00e0o su1ea3n phu1ea9m u0111u1ec3 thu1ea5y su1ef1 khu00e1c biu1ec7t vu1ec1 u00e2m thanh. Cu00e1c su1ea3n phu1ea9m bu1eb1ng su1ee9 su1ebd cho tiu1ebfng ngu00e2n thanh vu00e0o ku00e9o du00e0i hu01a1n. u0110u1ed3 gu1ed1m u0111u01b0u1ee3c lu00e0m tu1eeb nguyu00ean liu1ec7u u00edt chu1ecdn lu1ecdc hu01a1n u0111u1ed3 su1ee9 nu00ean thu01b0u1eddng cu00f3 u0111u1ed9 xu1ed1p cao hu01a1n, khu1ea3 nu0103ng giu1eef nhiu1ec7t ku00e9m nu00ean phu1ea3i tru00e1ng men tou00e0n bu1ed9 su1ea3n phu1ea9m, cu00f2n u0111u1ed3 su1ee9 thu01b0u1eddng lu1edbp men tru00e1ng su1ebd khu00f4ng ku00edn.","formatted_created_at":"16/04/2019","meta_title":"Su1ef1 khu00e1c biu1ec7t giu1eefa u0111u1ed3 gu1ed1m vu00e0 u0111u1ed3 su1ee9","custom_slug":"su-khac-biet-va-mot-so-cach-nhan-biet-giua-do-gom-va-do-su","meta_description":"Mu1ecdi ngu01b0u1eddi thu01b0u1eddng giỏi nu00f3i "gu1ed1m su1ee9" u0111u1ec3 nu00f3i vu1ec1 mu1ed9t u0111u1ed3 gu1ed1m vu00e0 u0111u1ed3 su1ee9 nhu01b0ng u00edt ai hiu1ec3u u0111u01b0u1ee3c su1ef1 khu00e1c biu1ec7t giu1eefa u0111u1ed3 gu1ed1m vu00e0 u0111u1ed3 su1ee9. u1ea2nh bu00ecnh gu1ed1m - u1ea3nh miu1ec5n phu00ed tru00ean pixabay Nu1ebfu nhu00ecn bu1eb1ng mu1eaft thu01b0u1eddng, u0111u1ed3 gu1ed1m thu01b0u1eddng cu00f3 chu1ea5t liu1ec7u thu00f4 vu00e0 khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c tru00e1ng men. Men gu1ed1m lu00e0 mu1ed9t lu1edbp thu1ee7y tinh cu00f3 chiu1ec1u du00e0y tu1eeb 0,15u20130,4 mm phu1ee7 lu00ean bu1ec1 mu1eb7t","post
News":<"id":305,"title":"5 bỏ ra TIu1ebe
T PHu00c2N BIu1ec6T Gu1ed0M Su1ee8 KHu00d4NG Cu1ea6N Lu00c0M NGHu1ec6 NHu00c2N Cu0168NG BIu1ebe
T","slug":"5-chi-tiet-phan-biet-gom-su-khong-can-lam-nghe-nhan-cung-biet","thumbnail":"https://cuongduyen.vn/static/2412/2022/05/18/5-chi-tiet-phan-biet-gom-su-khong-can-lam-nghe-nhan-cung-biet.jpeg","summary":"Gu1ed1m su1ee9 lu00e0 thuu1eadt ngu1eef u0111u01b0u1ee3c du00f9ng phu1ed5 biu1ebfn u0111u1ec3 chu1ec9 cu00e1c su1ea3n phu1ea9m u0111u01b0u1ee3c tu1ea1o hu00ecnh vu00e0 chu1ebf tu00e1c tu1eeb u0111u1ea5t su00e9t. Cu00f3 ru1ea5t nhiu1ec1u tu00e0i liu1ec7u khu1ea3o cu1ee9u chuyu00ean mu00f4n cu0169ng nhu01b0 du1ef1a tru00ean gớm nghiu1ec7m thu1ef1c tu1ebf u0111u1ec3 chu1ec9 ru00f5 su1ef1 khu00e1c nhau giu1eefa Gu1ed1m vu00e0 Su1ee9. Trong bu00e0i viu1ebft nu00e0y, Cu01b0u01a1ng Duyu00ean xin giu1edbi thiu1ec7u 2 cu00e1ch thu1ee9c vu00e0 5 tiu00eau chu00ed u0111u1ec3 phu00e2n biu1ec7t su1ef1 Gu1ed1m vu00e0 Su1ee9 mu1ed9t cu00e1ch u0111u01a1n giu1ea3n nhu1ea5t","author":"PHu1ea0M Cu1ea8M LINH","formatted_created_at":"31/03/2019","id":304,"title":"NHu1eac
N Xu00c9T Cu1ee6A KHu00c1CH Hu00c0NG Vu1ec0 Su1ea2N PHu1ea8M Gu1ed0M Su1ee8 Bu00c1T TRu00c0NG","slug":"nhan-xet-cua-khach-hang-ve-san-pham-gom-su-bat-trang","thumbnail":"https://cuongduyen.vn/static/2411/2022/05/18/nhan-xet-cua-khach-hang-ve-san-pham-gom-su-bat-trang.jpeg","summary":null,"author":"PHu1ea0M Cu1ea8M LINH","formatted_created_at":"18/04/2019","id":303,"title":"Su1ef0 KHu00c1C BIu1ec6T Vu00c0 Mu1ed8T Su1ed0 Cu00c1CH NHu1eac
N BIu1ebe
T GIu1eee
A u0110u1ed2 Gu1ed0M Vu00c0 u0110u1ed0 Su1ee8","slug":"su-khac-biet-va-mot-so-cach-nhan-biet-giua-do-gom-va-do-su","thumbnail":"https://cuongduyen.vn/static/2410/2022/05/18/su-khac-biet-va-mot-so-cach-nhan-biet-giua-do-gom-va-do-su.png","summary":"Nu1ebfu nhu00ecn bu1eb1ng mu1eaft thu01b0u1eddng, u0111u1ed3 gu1ed1m thu01b0u1eddng cu00f3 chu1ea5t liu1ec7u thu00f4 vu00e0 khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c tru00e1ng men. Men gu1ed1m lu00e0 mu1ed9t lu1edbp thu1ee7y tinh cu00f3 chiu1ec1u du00e0y tu1eeb 0,15u20130,4 mm phu1ee7 lu00ean bu1ec1 mu1eb7t xu01b0u01a1ng gu1ed1m. Lu1edbp thuu1ef7 tinh nu00e0y hu00ecnh thu00e0nh trong quu00e1 tru00ecnh nung vu00e0 cu00f3 tu00e1c du1ee5ng...","author":"PHu1ea0M Cu1ea8M LINH","formatted_created_at":"16/04/2019">,"top
Views":<"id":3,"title":"Hu00ecnh tu01b0u1ee3ng "Thuu1eadn buu1ed3m xuu00f4i giu00f3" - Khu1edfi u0111u1ea7u mu1ed9t nu0103m mu1edbi suu00f4n su1ebb vu00e0 may mu1eafn","slug":"hinh-tuong-thuan-buom-xuoi-gio-khoi-dau-mot-nam-moi-suon-se-va-may-man","thumbnail":"https://cuongduyen.vn/static/2112/2022/05/18/hinh-tuong-thuan-buom-xuoi-gio-khoi-dau-mot-nam-moi-suon-se-va-may-man.jpeg","summary":"Trong lu00e0m u0103n kinh doanh, quan hu1ec7 hu1ee3p tu00e1c tốt chuu1ea9n bu1ecb mang đến mu1ed9t viu1ec7c tru1ecdng u0111u1ea1i nu00e0o u0111u00f3, ngu01b0u1eddi ta thu01b0u1eddng chu00fac nhau u201c
Thuu1eadn buu1ed3m xuu00f4i giu00f3u201d. Vu00e0 ngu00e0y nay hu00ecnh tu01b0u1ee3ng u201c
Thuu1eadn buu1ed3m xuu00f4i giu00f3u201d cu0169ng ru1ea5t u0111u01b0u1ee3c u01b0a chuu1ed9ng vu00e0 u0111u01b0u1ee3c xem nhu01b0 mu1ed9t u00fd nghu0129a phong thu1ee7y giu00fap ku00edch hou1ea1t tu00e0i lu1ed9c, mang u0111u1ebfn su1ef1 thu00e0nh cu00f4ng.","author":"PHu1ea0M Cu1ea8M LINH","formatted_created_at":"25/01/2022","id":202,"title":"Ru1ed3ng vào phong thu1ee7y vu00e0 su1ea3n phu1ea9m gu1ed1m su1ee9","slug":"rong-trong-phong-thuy-va-san-pham-gom-su","thumbnail":"https://cuongduyen.vn/static/2311/2022/05/18/rong-trong-phong-thuy-va-san-pham-gom-su.jpeg","summary":"Tu1eeb hu00e0ng nghu00ecn nu0103m qua, hu00ecnh u1ea3nh cu1ee7a ru1ed3ng luu00f4n hiu1ec7n diu1ec7n vào cu00e1c nu00ean vu0103n hu00f3a tu1eeb u0110u00f4ng quý phái Tu00e2y. u1ede phu01b0u01a1ng u0110u00f4ng ta, ru1ed3ng tu01b0u1ee3ng tru01b0ng mang lại quyu1ec1n uy tu1ed1i thu01b0u1ee3ng, cho vu1ebb u0111u1eb9p quý phái tru1ecdng vu00e0 du0169ng mu00e3nh, luu00f4n u0111u01b0u1ee3c u01b0a chuu1ed9ng trong bu00e0i tru00ed nhu00e0 cu1eeda, vu1eadt phu1ea9m phong thu1ee7y vu00e0 cu1ea3 u0111u1ed3 thu1edd cu00fang cu1ee7a mu1ed7i gia u0111u00ecnh...","author":"PHu1ea0M Cu1ea8M LINH","formatted_created_at":"14/08/2020","id":210,"title":"u0110u1eb7c tru01b0ng cu1ee7a gu1ed1m su1ee9 Bu00e1t Tru00e0ng","slug":"dac-trung-cua-gom-su-bat-trang","thumbnail":"https://cuongduyen.vn/static/2319/2022/05/18/dac-trung-cua-gom-su-bat-trang.jpeg","summary":"u0110u1eb7c tru01b0ng nhu1eadn biu1ebftgu1ed1m su1ee9 Bu00e1t Tru00e0ng, cu0103n cu1ee9 vu00e0o cu00e1c u0111u1eb7c u0111iu1ec3m bình thường vu1ec1 xu01b0u01a1ng gu1ed1m, mu00e0u men, u0111u1ec1 tu00e0i trang tru00ed vu00e0 u0111u1eb7c biu1ec7t lu00e0 cu00e1c du00f2ng minh vu0103n, ta cu00f3 thu1ec3 ru00fat ra cu00e1c u0111u1eb7c u0111iu1ec3m cu01a1 bu1ea3n phu00e2n biu1ec7t u0111u1ed3 gu1ed1m Bu00e1t Tru00e0ng.","author":"PHu1ea0M Cu1ea8M LINH","formatted_created_at":"02/08/2020","id":199,"title":"Quu00e0 tu1eb7ng gu1ed1m su1ee9 u00fd nghu0129a nhu1ea5t cho phụ thân mu1eb9","slug":"qua-tang-gom-su-y-nghia-nhat-cho-cha-me","thumbnail":"https://cuongduyen.vn/static/2308/2022/05/18/qua-tang-gom-su-y-nghia-nhat-cho-cha-me.jpeg","summary":"Quu00e0 tu1eb7ng gu1ed1m su1ee9 luu00f4n u0111u1eb7c biu1ec7t bu1edfi chu1ea5t cu1ed5 truyu1ec1n, vu1eeba u1ea5m u00e1p lu1ea1i vu1eeba tu01b0u01a1i su00e1ng cu1ee7a nu00f3. Vu1edbi nhu1eefng ai muu1ed1n du00e0nh tu1eb7ng cha mu1eb9 mu00ecnh mu1ed9t mu00f3n quu00e0 u0111u1ea7y u00fd nghu0129a, su1ea3n phu1ea9m gu1ed1m su1ee9 luu00f4n lu00e0 mu1ed9t lu1ef1a chu1ecdn tuyu1ec7t vu1eddi. Vào bu00e0i nu00e0y, chu00fang ta su1ebd cu00f9ng trao u0111u1ed5i vu1ec1 nhu1eefng su1ea3n phu1ea9m gu1ed1m su1ee9 phu00f9 hu1ee3p u0111u1ec3 lu00e0m quu00e0 tu1eb7ng cho cu00e1c u0111u1ea5ng sinh thu00e0nh.","author":"PHu1ea0M Cu1ea8M LINH","formatted_created_at":"18/08/2020">,"category":"id":6,"title":"Tin tu1ee9c","slug":"tin-tuc","thumbnail":null,"meta_title":"Tin tu1ee9c","custom_slug":"tin-tuc","meta_description":null},"url":"/su-khac-biet-va-mot-so-cach-nhan-biet-giua-do-gom-va-do-su-b-303","version":"d1604a6896196336e65ca92874455162"}">

Gốm với sứ là làm từ chất liệu góp mặt những trong đời sống của người việt nam từ xưa tới nay. Bọn họ vẫn thường hay nhắc đến chúng bằng cái tên “gốm sứ” và vô tình lầm tưởng đó là một loại cấu tạo từ chất chung chung. Tuy nhiên trên thực tế đây lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. 

Để giúp bạn hiểu rõ rộng về loại cấu tạo từ chất truyền thống này, cùng gốm sứ Long Loan tò mò trong nội dung bài viết dưới đây nhé!

*

Hình ảnh: Sứ white cao cấp 

Tổng quan liêu về gốm cùng sứ 

Gốm cùng sứ những là thành phẩm của quy trình nung đốt vật tư ở môi trường nhiệt độ. Nguyên liệu cấu thành những sản phẩm làm từ bỏ quặng đất với những các thành phần hỗn hợp của nó với những phụ gia vô sinh hoặc hữu cơ. Trong đó, gia công bằng chất liệu đất tạo sự sứ trắng đòi hỏi các yêu cầu về chất lượng cao hơn các so với gốm.

Bạn đang xem: Sự khác nhau giữa đồ gốm và đồ sứ

Hình ảnh: Gốm 


Ở loại gốm, các sản phẩm có thể được tráng men hoặc không. Tùy vào lối tạo và yêu cầu sử dụng của từng dòng. Riêng với sứ, các thành phầm đều được đậy men trả toàn. Điều này cũng tạo thành nhiều điểm biệt lập giữa hai mẫu vật liệu.

Khác nhau thân gốm với sứ 


Nhiệt độ nung: nhiệt độ nung của gốm thấp rộng sứ. Ở gốm nhiệt đồ vật nung khoảng chừng 800 – 900 độ C còn ánh nắng mặt trời nung của sứ ở khoảng tầm 1200 – 1300 độ C.Độ cứng, độ bền: bởi có ánh nắng mặt trời nung thấp nên độ cứng và chất lượng độ bền của gốm không thật tốt, thường sẽ có kết cấu giòn và xốp. Dễ dàng nứt, vỡ vạc nếu tất cả va va nhẹ. Ở vật dụng sứ, ánh sáng nung cao nên tất cả độ cứng, độ bền cao hơn phụ thuộc kết cấu chắc hẳn chắn.Khả năng duy trì nhiệt: đối với sứ, gốm có tác dụng giữ nhiệt thấp hơn do kết cấu của gốm bị đưa ra phối bởi ánh sáng thấp và bao gồm độ bền thấp hơn.

*

Hình ảnh: Sự khác biệt giữa gốm với sứ 

Khả năng chịu đựng nhiệt: tương tự như với kĩ năng giữ nhiệt, kỹ năng chịu sức nóng của đồ gốm cũng thấp hơn. Ở ánh nắng mặt trời cao, các sản phẩm từ gốm rất dễ dàng bị nứt, vỡ. Còn cùng với sứ thì hoàn toàn rất có thể chịu các mức nhiệt cao hơn. Độ ngấm nước: vị kết cấu của gốm không cứng cáp nên kỹ năng thấm nước tương đối cao. Dễ dẫn đến ngấm và mục. Cũng chính vì thế các thành phầm gốm giỏi được tráng thêm một tờ men mỏng manh để kháng nước. Còn so với sứ thì hoàn toàn không ngấm nước.

Xem thêm: Lò Gốm Sứ Tphcm Với +100 Mẫu Sản Phẩm Cao Cấp, Không Gian Gốm Bát Tràng 98 Võ Thị Sáu Quận 1 Tp


Cách chọn download đồ sứ chuẩn Bát Tràng

Để kiểm tra gia công bằng chất liệu sứ giỏi nhất, bạn có thể thực hiện soát sổ qua âm thanh, qua quan lại sát các họa huyết và cảm thấy khi va trực tiếp.

Âm thanh: sử dụng tay gõ dịu vào sản phẩm. Đồ sứ chuẩn chỉnh có tiếng vang, thanh, trong hơn các làm từ chất liệu khác, chất lượng độ bền cao, cực nhọc vỡ. Họa tiết, hoa văn: các họa máu trên gốm sứ bát Tràng đa số được vẽ tay. Những đường nét thường có sự mềm mại và mượt mà và chau chuốt hơn về các đường nét và đưa ra tiết. Ngày nay, không ít sản phẩm được dán decal. Khi để ý kỹ sẽ thấy các mẫu sẽ có được hoa văn như nhau nhau và tất cả độ nổi. Các nét vẽ không phai và tinh tế như với họa tiết hoa văn vẽ tay của hàng chén bát Tràng truyền thống.

Hình ảnh: Sứ đẹp chuẩn Bát Tràng 

Mua đồ sứ ở đâu tốt?

Để tìm cài đặt các thành phầm gốm sứ bền bỉ và đẹp mắt và hóa học lượng, chúng ta nên tìm thiết lập tại những đại lý uy tín, có chứng nhận và những chính sách, cơ chế hậu mãi tốt. Bạn cũng có thể tham khảo những các sản phẩm tại các đại lý Gốm sứ Long Loan. Tại đây các sản phẩm được làm hoàn toàn bằng tay thủ công trên gia công bằng chất liệu sứ trắng cao cấp. Đầu tứ tỉ mỉ từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế tác, nung đốt và vẽ hoa văn.

Với hơn 20 năm xây dựng thương hiệu, gốm sứ Long Loan tự hào là điểm đến lựa chọn tin cậy cho phần nhiều gia đình.

*

Hình ảnh: Sứ trắng chén Tràng – Gốm sứ Long Loan 

CS1: Showroom gốm sứ Long Loan – quần thể công nghiệp bát Tràng. CS2: shop gốm sứ Long Loan – khu công nghiệp chén Tràng.CS3: siêu thị gốm sứ Long Loan – xóm 4 bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội.CS4: Số 66, phố gốm, Giang Cao – bát Tràng. 

Trên đó là những chia sẻ của gốm sứ Long Loan về sự không giống nhau giữa gốm và sứ. Hi vọng những thông tin trên đây sẽ có lợi với bạn!